Polska
Vitamarket
Melatonin TR 5mg Time Release 100 Tabletki

Melatonin TR 5mg Time Release 100 Tabletki

  • Pozycja Numer :   NAT 4837
  • Cena :   €39.00 29.90  
Ilosc :
 
 

NATROL Melatonina TR 5mg schodach dzialania 100 tabletki

Pomaga ustalenia normalnej snu.

Melatonina promowanie naturalnych snu i wiécej korzyšci:


* Melatonina jest silnym przeciwutleniaczem
* Melatonina promowanie naturalnych snu
* Melatonina poprawiç ogólny nastrój
* Melatonina zresetowaç zegar biologiczny z jet lag
* Obsluga Melatonina zdrowe funkcjonowanie ukladu odpornošciowego
* Melatonina utrzymaç poprawne dzialanie szyszynki


Melatonina mo×e byç najbardziej skuteczne jako pomoc snu. Ró×ne badania osób doroslych mlodych iw podeszlym wieku wskazujá, ×e w niektórych melatoniny osób skraca czas potrzebny na zašniécie i poprawia jakošç snu poprzez zmniejszenie ile razy obudziç w nocy. Mo×e to byç przydatne, gdy bólu lub stresu powoduje zaburzenia snu. Melatonina mo×e równie× przyczyniç sié do przywrócenia normalnego rytmu snu u ludzi, którzy pracujá na nocnej zmianie lub osób cierpiácych na jet lag w wyniku przekraczania stref czasowych. Co wiécej, to dziala bez wytwarzania skutków uzale×nienia od leków konwencjonalnych snu.

Korzyšci z Sublinguals:


Podjézykowej postaci jest wchlaniana bezpošrednio do krwiobiegu, za pošrednictwem naczyñ krwionošnych pod jézykiem i na policzkach, z pominiéciem wátroby i pozwalajácy na szybkie wejšcie do systemu.

Melatonina jest hormonem wydzielanym przez szyszynké, ×e pomoc rozporzádzenia biorytmu. Biorytm jest zaklócany przez stres, przekraczanie stref czasowych i zmiana zmiany w pracy. produkcji melatoniny równie× maleje wraz z wiekiem.

Melatonina jest w pelni naturalny przed snem. Jest wydzielany przez szyszynké, strukturé wielkošci ziarenka grochu, w centrum mózgu, jak nasze oczy zarejestrowaç upadku ciemnošci. "Na melatoniny noc jest produkowany, aby nasz organizm reguluje sen-czuwanie cykli. Ilošci melatoniny produkowane przez nasze cialo wydaje sié zmniejszaç w miaré starzenia sié.

Melatonina jest naturalnym czásteczki przez szyszynké, która znajduje sié w tylnej czéšci mózgu. Produkujemy to naturalna substancja obficie podczas naszych wczesnych latach, ale staly spadek poziomu z wiekiem. Zainteresowanie Melatonina jest oparta na latach solidnych badañ, które obsluguje jego wa×ná rolé w organizmie. Badania pokazujá, ×e zwalcza bezsennošç melatoniny poprzez regulowanie rytmu dobowego (Cykl snu i czuwania). Dodatkowo, Melatonina zostalo zasugerowane na bezsennošç, lagodzi mo×e jet lag, u×ywany w leczeniu przerostu prostaty, walczácy z nowotworów, slaby system immunologiczny, wysoki poziom cholesterolu, anti-aging, choroby ukladu krá×enia, pozytywny wplyw na nasze hormonalne, i ukladu nerwowego, która rozciága sié dlugošç ×ycia tych.

Stres, zaawansowanym stadium choroby i wiek sá czynnikami, które moglyby wplynáç na brak melatoniny. Najnowsze badania wykazaly, ×e melatonina jest przeciwutleniaczem bardziej skuteczne. Przyjmowanie melatoniny mo×e znaczáco wplynáç pozytywnie na problemy bezsennošç. Wiékszošç ludzi mówi w gléboki sen i spokój, a tak×e inne pañstwa do snu wiécej i czujá sié bardziej wypoczéte.

Melatonina reguluje i kontroluje nasz zegar biologiczny:


Poprawia zméczenie, pobudza uklad odpornošciowy i chroni centralny uklad nerwowy. W badaniach in vitro wykazano, ×e melatonina ma wplyw na antymutageniczne siedem ró×nych typów komórek nowotworowych, w tym raka piersi i prostaty. Melatonina wplywa równie× w pozytywny sposób, regeneracja komórek, ukladu sercowo-naczyniowego i systemu neurologicznego. Melatonina jest bardzo silny i elastycznych przeciwutleniaczem, który chroni wszystkie czéšci komórki, a ka×da komórka ciala, w tym neuronów. Ponad 100 chorób zwyrodnieniowych (np. zaçma, zwyrodnienie siatkówki miéšni, choroba Alzheimera, Parkinsona, zapalenie stawów, itp. ..) sá zwiázane ze zmniejszeniem substancji o dzialaniu przeciwutleniajácym organizmu. Utleniania sié jest glównym czynnikiem starzenia sié! W rzeczywistošci, melatonina, wraz z DHEA, prawdopodobnie najbezpieczniejsze, najbardziej efektywne i najtañsze produkty do opieki zdrowotnej, jest!

Melatonina jest najlepszym i najbezpieczniejszym nasenne, nie ma. Ulatwienia zméczenia melatoniny jest, oczywišcie, leniuchowanie i jakošci ni× nasenne. U×ytkownicy melatoniny zawsze budzá sié šwie×e i regeneracjé.

To samo uczonych melatoniny nie zostaly jeszcze ustalone optymalnej dawki dla ró×nych ludzi. Indywidualne ×ádanie mo×e byç znacznie ró×niç w zale×nošci od ró×nych metabolicznych ró×nic. By spaç, du×e dawki sá niekoniecznie bardziej skuteczne ni× mniejsze dawki. (Ješli uwa×asz, ×e zdrétwialy rano, oznacza to, ×e dana dawka byla zbyt wysoka i ješli nie mo×esz spaç spokojnie, wrécz przeciwnie, podanej dawki mo×e byç zbyt niska). Wyniki badañ wskazujá, ×e najni×sze dawki melatoniny mo×e prowadziç do odzyskania normalnego rytmu snu i pomóc w przezwycié×eniu skutków jet lag. Jednak×e oni równie× zauwa×yç, ×e ludzie 65 lat lub wiécej mo×e byç w potrzebie maksymalnych dawkach.

Skladniki:

Dawkowanie: 1 tabletka
Ilošç porcji w opakowaniu: 100

Porcji:
• Witamina B-6 (pirydoksyna) 10 mg
• Wapñ (z wéglanu wapnia) 63mg
• Melatonina (syntetyczny) 5mg

Inne skladniki: celuloza, guma arabska, tlenek krzemu, kwas stearynowy, stearynian magnezu, karboksymetylocelulozy, maltodekstryna.

Nr dro×d×y, pszenicy, mleko, jaja, Sojen, glutaminian, sztucznych barwników i aromatów, cukru, skrobi, konserwantów.

Kobiety w ciá×y i kobiet karmiácych piersiá, dzieci, osoby powa×ne zaburzenia psychiczne i osób z chorobami autoimmunologicznymi, nie powinni przyjmowaç melatoniné


Zalecane dawkowanie: Dla doroslych, przyjmowaç jedná (1) tabletka 20 minut przed snem.

Podobne Produkty
€50.00  €29.90
5 stars
€79.00  €49.90
5 stars
€89.90  €39.90
5 stars
€59.00  €29.90
 
€59.00  €39.50
5 stars