Polska
Vitamarket
Stamina RX Viagra Alternative 40 Tabletek

Stamina RX Viagra Alternative 40 Tabletek

  • Pozycja Numer :   HT 0024
  • Cena :   €75.00 45.90  
Ilosc :
 
 

Hi-Tech Pharmaceuticals Stamina-RX Alternatywne Viagra - 550 mg - 40 tabletek

Rewolucyjny seksualne pobudzajácy dla mé×czyzn zaprojektowane tak, aby zwiékszyç wytrzymalošç seksualná i pobudzenia. Tylko najwy×szej klasy od×ywki i ekstrakty dostépne na calym šwiecie sá wykorzystywane przez Stamina-Rx ™. W wymagajácych najwy×szej jakošci surowców, Hi-Tech jest w stanie zapewniç, ×e konsument dostaje tylko najlepszych dostépnych produktów.

Przelomowa formula w Stamina-Rx ™ mogá pracowaç dla Ciebie, gdy wszystko inne zawiodlo. Rzadkich i egzotycznych skladników, które sá wykorzystywane w formulowaniu niesamowite Stamina-Rx ™ sprawia, ×e to oczywiste, dlaczego jest tak popularne wšród mé×czyzn:

* Kumaryny odizolowane od Cnidium Monnier udowodniono w badaniu klinicznym równie× zauwa×yç, aby pomóc miéšnie corpeous jamistych do wypoczynku, co powoduje zwiékszony naplyw krwi do narzádów plciowych. Im wiékszy przeplyw krwi jédrniejsza, bardziej sztywne i trwale erekcjé.

* Rzadkie i egzotyczne naturalny zwiázek Xanthoparmelia Scabrosa raz pierwszy zostal wprowadzony na rynek w Stamina-Rx Formula ™. Uwa×a sié, ×e ten mech, który byl u×ywany jako seksualne Revitalizer w Azji przez setki lat dziala w celu umo×liwienia erekcje dlu×ej. Przekonanie, ×e w jakiš sposób jest w stanie zneutralizowaç lub hamujá enzym monta× zabijania w organizmie znany jako PDE 5.

* Jest dobrze udokumentowane w czasopismach medycznych, ×e johimbina - aktywny skladnik Johimbina - zwiéksza przeplyw krwi bezpošrednio do prácia w wyniku czego znacznie zwiéksza libido. Stamina-Rx ™ zawiera najwy×szej jakošci dostépne w johimbina šwiecie. Musisz zdawaç sobie sprawé z gorszych gatunków innych yohimbe seksualnych mé×czyzn listé produktów funkcjonowaç jako jeden ze skladników. Wiele znanych produktów u×ywajá gorszych yohimbe, który nie ma johimbiny .... co czyni je calkowicie bezu×yteczne.

* Non-niezbédny aminokwas L-arginina ma imponujácy dorobek nauki za to co sugeruje, ×e jest ona skuteczna dla poprawy seksualnego reagowania i wykonawstwo. Kiedy L-arginina jest przyjmowany doustnie, zostalo udowodnione, do stymulowania produkcji tlenku azotu. Tlenek azotu to, co jest niezbédne do uzyskania i utrzymania erekcji.

* Pierwsza czéšç ka×dego procesu erekcji rozpoczyna sié w mózgu. Jak sié stymulowaç mózg wysyla sygnaly do ciala, ×e coš dobrego ma sié wydarzyç. To tam GABA (kwas gamma amino kwasu maslowego) odgrywa wa×ná rolé. Wykazano wzrost poziomu dopaminy, a tym samym powodujác uczucia euforii w organizmie, przyczyniajác sié do intensyfikacji doznañ, które sá mo×liwe podczas orgazmu. To sprawia, Stamina-Rx ™ bardzo popularne wšród mlodych mé×czyzn w zwiázku z tym korzyšci, jakie przypisuje sié GABA w formule.

* Horny Goat Weed to rošlina znana od setek lat dla pobudzenia libido legendarnego reputacji. Stalo sié popularne w Stanach Zjednoczonych w ciágu ostatnich piéciu lat na zwiékszenie popédu seksualnego i seksualnej energii. Korzystanie z ekskluzywnej 20:1 ekstrakt w formule, Stamina-Rx ™ ma Horny Goat Weed do poziomu nigdy wczešniej nie osiágniétej lub duplikatów - 5 razy silniejszy od najbli×szej konkurencji! Badania realizowane na dramatyczny wzrost korzystania mé×czy×ni došwiadczajá podczas leczenia do tak wysokiego poziomu ekstraktu i mo×e to uwzglédniaç, dlaczego tak wielu mé×czyzn jest donoszá, ×e došwiadczyli tego niezwykle poté×nym wzrostem ich popéd plciowy przy podejmowaniu Stamina-Rx ™.

zupelnienie Fakty
Stamina-Rx dla mé×czyzn 550mg 40 tabletek
Porcja: 2 tabletki
Proprietary Blend 550mg

Epimedium ekstrakt (lišcie), Yohimbe ekstrakcji (kora), (8 mg johimbiny alkaloidy), Cnidium ekstraktu (owoców), Xanthoparmelia Scabrosa ekstraktu (porosty), Gamma Amino kwas maslowy, L-argininy.


** Nieprowadzeniu RDA ustalono

Pozostale skladniki: celuloza mikrokrystaliczna, dekstroza, skrobia, kwas stearynowy, hydroksy proplmethycellulose, stearynian magnezu, krzemionka, tlenek tytanu, krzemionka, tlenek tytanu, triacetyna, FD and C niebieski # 1 jezioro alluminum.

Uwaga: Ten produkt zawiera Yohimbe. Nie u×ywaj tego produktu je×eli istnieje ryzyko lub jest leczony na wysokie cišnienie krwi, nerek, choroby tarczycy lub psychiczne, niepokój, depresja, zaburzenia zajécia lub udaru mózgu. Skonsultuj sié z lekarzem przed u×yciem w przypadku przyjmowania inhibitorów MAO lub jakikolwiek inny lek na recepté. Nie stosowaç u dzieci poni×ej 18 roku ×ycia. TRZYMAç Z DALA OD DZIECI.

Dawkowanie: 1 do 2 tabletek przed aktywnošciá seksualná. Nie nale×y przekraczaç 2 dziennie.

Podobne Produkty
€79.90  €49.90
5 stars
€59.00  €39.90
 
€89.00  €49.90
 
€39.00  €24.90
 
€99.00  €49.90
5 stars