Polska
Vitamarket
Artemizyny Super 180 mg - 60 Kapsutek

Artemizyny Super 180 mg - 60 Kapsutek

  • Pozycja Numer :   ARG 5400
  • Cena :   €99.50 59.50  
Ilosc :
0

Super artemizyny, 60 Veggie kapsulek

Doprowadzilo to Profesor Henry Lai i jego kolega Narendra Singh z University of Washington na pomysl testowania substancji, nawet gdy leczenia raka. Nawet komórki raka majá znacznie wy×szá zawartošç ×elaza ni× zdrowe komórki. Fakt ten byl wspierany przez naukowców w komórkach nowotworowych wczešniej, ale tak×e zastrzyki ×elaza. Kolejne leczenia raka z artemizyny in vitro wskazujá na znaczáce efekty: Po ošmiu godzinach trzy czwarte komórki nowotworowe zostaly zniszczone, 16 godzin pó×niej, niemal wszystkie komórki nowotworowe zmarlo, wiékszošç zmarlych, ale nie od zdrowych komórek. Co wa×ne, w tych eksperymentów byla równie× stosowana w eksperymencie, ×e komórki raka piersi, które wczešniej nie odpowiedzieli na leczenie promieniowaniem, ale wra×liwe artemizyny reakcji.

Oznacza to, ×e leczenie raka artemizyny mo×e byç skuteczne nawet w raka, dla których konwencjonalne leczenie nie zostaly wyprodukowane.


Od pomyslu do leczenia


W przypadku bardziej agresywnych nowotworów takich jak bialaczka trzustki i ostrym, wyniki testów sá bardzo obiecujáce. Nowotwory te charakteryzujá sié niezwykle szybko i podzialu komórek, a wiéc przez jeszcze wiéksze sté×enia ×elaza. Ostatnie badania wykazaly, ×e artemizyny równie× wchodzi w ×ycie z neoangiogenezy. Oznacza to, ×e substancja mo×e potencjalnie zapobiec guza stwarza nowe mo×liwošci w organizmie i mogá tworzyç przerzuty.

W ramach terapii uzupelniajácej guza u chorych na raka sá traktowane przez tydzieñ z zasobów ×elaza. Po 3 do 6 mg na kilogram masy ciala bédá mialy artemizyny. Po szešciu tygodniach ponownego gruntowania odbywa sié z ×elaza, a nastépnie ponownie administracji szešciu tygodniu Artemisisin.

Artemizyny wybiórczo niszczyç komórki rakowe, podczas gdy normalne komórki bez szwanku
University of Washington

Naukowcy z University of Washington wtopily przeszlošç z tera×niejszošciá w walce z rakiem, syntezé nowych obiecujácych zwiázku z dawnej medycyny chiñskiej, drapie×ny komórek rakowych apetyt na ×elazo, tak aby cel.

Substancja, artemizyny, pochodzi z zakladu piolun i zostal w Chinach od czasów staro×ytnych w leczeniu malarii. Wczešniejsze prace Henry Lai i Narendra Singh, zarówno Bioin×ynierii UW wskazal, ×e sam mo×e selektywnie artemizyny zabijania komórek nowotworowych, podczas gdy normalne komórki bez szwanku.

Nowy zwiázek wydaje sié znaczáca poprawa, ×e šmiertelny selektywnošci, wedlug nowych badañ w ostatnim wydaniu czasopisma "Life Sciences. Oprócz Lai i Singh, wspólautorzy to Tomikazu Sasaki i Archna Messay, zarówno chemików UW.

"Sama artemizyny jest okolo 100 razy bardziej selektywny w zabijaniu komórek nowotworowych, w przeciwieñstwie do normalnych komórek," powiedzial Lai. "W tym badaniu, nowy zwiázek artemizyny bylo 34.000 razy silniejsze w zabijaniu komórek nowotworowych, w przeciwieñstwie do swoich normalnych kuzynów. Tak wiéc, tagowania Wydaje sié, ×e znacznie wzrosla efektywnošç artemizyny do zabijania raka wlašciwošci".

Substancja zostala rozwijana na licencji Chongqing Holley Holdings i Holley Pharmaceuticals, jej spólki zale×nej w USA, do ewentualnego stosowania u ludzi. Mimo, ×e zwiázek jest obiecujáce, jak twierdzá urzédnicy, mo×liwošci zastosowania u ludzi nie jest jeszcze rok od hotelu.

W badaniu naukowcy nara×one ludzkie komórki bialaczkowe i bialych krwinek na dzialanie substancji. Podczas gdy komórki bialaczkowe szybko umarl, krwinek bialych, pozostal zasadniczo bez szwanku.

Trick do zwiázku o skutecznošci, zgodnie z Lai wydaje sié, w zakresie korzystania z funkcji, takich jak komórki nowotworowe.

Poniewa× mno×á sié tak szybko, ×e wiékszošç komórek nowotworowych potrzebujá wiécej ×elaza ni× normalne komórki, replikacja DNA. Dla ulatwienia, ×e komórki rakowe majá wloty na ich powierzchni, znany równie× jako receptorów transferyny, w którym wiécej ni× inne komórki. Receptory te pozwalajá na szybki transport do komórek transferyny, ×elaza, bialka we krwi.

Przygotowujác sié zwiázek, naukowcy zwiázani artemizyny do transferyny, na poziomie molekularnym. Poláczenie tych dwóch skladników jest glupcem komórek nowotworowych.

"Nazywamy to koñ trojañski, poniewa× komórki rakowe uznaje transferyny jako naturalne, nieszkodliwe bialko" Lai powiedzial. "Tak wiéc komórka jest poláczenie, nie wiedzác, ×e bomba - artemizyny ukryte - od wewnátrz".

Wewnátrz komórki, artemizyny reaguje z ×elazem, tarlo bardzo zwiázki chemiczne zwane wolnymi rodnikami. Atakiem wolnych rodników i innych czásteczek w blonie komórkowej, bijác go od siebie i zabicie komórki.

Wedlug Lai, ten proces jest to, co poczátkowo wzbudzil jego zainteresowanie artemizyny ponad 10 lat. Piolun wyciág zaginál wieki temu w Chinach, ale leczenie w czasie. W 1970 zostal ponownie jako czéšç staro×ytnego rékopisu, ×e šrodki medyczne, w tym receptury, piolun ekstraktu. šrodowisko medyczne szybko odkryli, ×e ekstrakt, artemizyny, dobre przeciwko malarii, a obecnie jest w tym celu w calej Azji i Afryki.

Artemizyny przeciwko malarii, poniewa× paso×yty malarii zbiera wysokie sté×enia ×elaza, poniewa× metabolizowany hemoglobiny we krwi. Jako nauka zaczéla zrozumieç, jak artemizyny pracowal, Lai powiedzial, ×e zaczál sié zastanawiaç, czy proces mial wplyw na leczenie raka.

"Myšlé, ×e byç mo×e bédziemy mogli wykorzystaç té wiedzé do selektywnego docelowych komórek nowotworowych," powiedzial. "Do tej pory, perspektywy wydaje sié byç dobre.

Artemizyny jest wtórne substancje rošlinne, chemicznie seskwiterpenowych które pojawia sié w lišcie i kwiaty slodki piolun (Artemisia annua). Charakterystyka Artemisininstruktur sá Trioxanringsystem i Peroxidbrücke. Jest on u×ywany w Wietnamie, Chinach i Afryce stosuje sié w leczeniu zaka×eñ wielolekowej opornych szczepów Plasmodium falciparum, czynnikiem sprawczym Tropica malarii. W czerwcu 2009 roku, jednak byly znane z Kambod×y, pierwsze przypadki oporu.


Ekstrakcji

Ekstrakcjé przeprowadza poprzez pobieranie z suszonych lišci i kwiatów z heksanu, który jest aktywnym skladnikiem, który jest glównie zlokalizowane w ethereal Gruczoly budka, latwo rozpuszczalny. Na powierzchni jednego hektara mo×na zebraç nawet do dwóch ton materialu arkusza šwiadczenia 02:58 kg ekstraktu. Artemisiningehalt w zakladzie wynosi od 0,1 do 0,4% suchej masy. Zaprojektowane z zawartošci substancji czynnej do 1,4% sá znane. Z zagészczonego ekstraktu, ×ólty, lepki olej, artemizyny jest otrzymywana przez krystalizacjé, ale ta metoda jest stosunkowo drogie, a tym samym ceny artemizyny jest bardzo wysoka.

Došwiadczalnie, a ostatnio w biosyntezie genetycznie zmodyfikowanych bakterii E. coli i Saccharomyces cerevisiae zbadane. Pierwsze sukcesy na drodze do sztucznej substytuty ju× istniejá. Jay Keasling jest obslugiwana przez Bill i Melinda Gates Foundation, z 43 mln dolarów. Pracy

gwiazda
Great Cancer Killer
By Olivia

This product has cured many squamous cell skin cancers I have had through the years.

Napisz recenzje

Uzupelnienie Fakty
Porcja: 1 kapsulka
Porcji w opakowaniu: 60

Artemizyny 180mg
Sweet Piolun (lišcie) 20mg olej


Inne skladniki

metylu hydroksypropylocelulozé, L-leucyny.

Dawkowanie: 1 kapsulka raz lub dwa razy dziennie przed posilkami lub wedlug zaleceñ lekarza opieki zdrowotnej

Podobne Produkty
€99.00  €69.50
5 stars
€299.00  €189.50
5 stars
€99.00  €35.90
5 stars
€99.00  €69.50
5 stars