Polska
Vitamarket
Dianabol 575 mg 60 Tabletek

Dianabol 575 mg 60 Tabletek

  • Pozycja Numer :   HT 0076
  • Cena :   €99.00 69.50  
Ilosc :
 
 

Hi-Tech Pharmaceuticals Dianabol 60 tabletek

* Katalizator masy i sily
* Formula Muscle Ochrony
* Get wielkogabarytowych i ogromne
* Pobudzenie apetytu
* Zwiékszenie masy miéšniowej
Zwiéksza * w silé
* Zwiékszona pewnošç siebie
* Czystošç, wysoki wzrost jakošci w silé, i charakterystyczny efekt twardnienia ciala.

Hi-Tech Dianabol - Natural sterydowe šrodek anaboliczny majáce na celu zwiékszenie Muscle Mass NOWA FORMUlA! Rewolucyjne Catalyst dla zwiékszajác beztluszczowá masé miéšniowá i silé. Dziéki poláczeniu precyzji ekstrakty ziolowe, które powodujá ciala do budowania miéšni i straciç tluszczu - 33:1 androgenne stosunek.

glówná rolé Dianabol w sprawie Hi-Tech Muscle and zespól Sila, która obejmuje równie× Metanabol, Estrogenex, Anavar i Somatophen, jest utrzymanie nabytych bialek miéšniowych w miéšniach, tak aby zachowaç stan ogólny anabolismwhen podzial normalnego bialka wystépuje. Dianabol hamuje lub blokuje sygnaly i utrzymuje swoje cié×ko zarobione miéšni nienaruszone.

DIANABOL: Jak to bylo na temat sterydów anabolicznych Dianobol ×e kulturyšci znale×ç tak niezwykly, ×e byl nazywany królem sterydy? To byl jej zdolnošç do budowania miéšni i sily w stosunkowo krótkim okresie czasu.

Król powrócil i zostal tak trafnie znakami Dianabol ze wzglédu na jego niezwyklá zdolnošç do zwiékszenia sily i masy miéšni poprzez anty-proteolitycznej šrodków, które nauki i rzeczywistych dowodów šwiata sugeruje, mo×e byç bardziej istotne dla ogólnego wzrostu miéšni ni× bezpošrednie anaboliczne, aktywnošç syntezy bialek . Nowy król suplementacyjnym nie jest ju× narkotyków. To rewelacyjne poláczenie precyzji ekstrakty ziolowe, które stanowiá wszechstronne podejšcie do budowania miéšni i utraté tluszczu poprzez zastosowanie wiékszej liczby procesów metabolicznych ni× jego poprzednik. A poniewa× te drogi nie sá hormonalne, za pomocá mechanizmów, które dajá staly wzrost miéšni i sily.

Dianabol jest najnowszym stworzenie od zespolu Badañ i Rozwoju Hi-Tech Pharmaceuticals, Inc, i jest jednym z piéciu produktów Hi-Tech line Sila miéšni i anabolicznych nutraceutyków, która obejmuje równie× Estrogenex, Metanabol, Somatophen i Anavar.

Podczas gdy wszystkie piéç produktów dzialaç w synergii, aby stworzyç wysoce anaboliczne i anty-proteolitycznej šrodowiska wzrostu, Dianabol jest rdzeniem bialka oszczédzajáce kierowcy, co oznacza, ×e podstawowym zadaniem Dianabol na temat zespolu jest utrzymanie nabytych bialek miéšniowych w miéšniach. Tak wiéc, Dianabol przyczynia sié do utrzymania stanu ogólnego anabolizm w czasach, gdy normalny rozklad bialka zachodzi, np. w okresach fizyczne i psychiczne, szkolenia intensywne, ograniczenie kalorii i po treningu silowego jest rzadkie. Innymi slowy, kiedy Twoje cialo bédzie zazwyczaj podzial bialek miéšniowych, aby zwolniç aminokwasów przekierowania do innych czéšci ciala, hamuje Dianabol lub bloków podzialu sygnalów i zachowuje swoje cié×ko zarobione miéšni nienaruszone.

Z pomocá Pharmatech, Ltd. (Belizean bazie badañ i rozwoju firmy), czynnych w Belizean Man Vine byly izolowane. Skladniki aktywne sá nazywane phenylethanoid glikozydy, które majá niesamowite antykataboliczne, przeciwzapalne i wlašciwošci rekuperacyjne. Dianabol zawiera silnie skoncentrowany ilošç tych phenylethanoid glikozydy, otrzymujác dramatyczne wyniki.

W badaniu przeprowadzonym przez Pharmatech wšród trzech grup mé×czyzn zaanga×owanych w program treningu silowego, dwie grupy, które u×ywane Belizean Man Vine wyciág zyskal 7,8 kg i 6,3 lb, odpowiednio, wiécej masy miéšniowej ni× w grupie placebo w ciágu ošmiu tygodni okresu . šwiadczeñ w sprawozdaniach, co byla wspólna dla wszystkich badanych, sá zwiékszenia masy miéšniowej, skrócenie czasu odzyskiwania i podwy×szonej wytrzymalošci. Co to jest szczególnie interesujáce jest to, ×e grupa, która zyskala 6,3 lb wiécej miéšni opierajác sié na dieté, która skladala sié z 50% kalorii i bialka ni× w grupie, która zyskala 7,8 lb, pokazujác anty-proteolitycznej dzialania ekstraktu . Jest równie× prawdopodobne, ×e phenylethanoid glikozydy mieç hamujácy wplyw na odpowied× zapalná ze szkoleñ, a wiéc zarówno zwiékszenie odzysku i zwiékszenie produkcji tlenku azotu (z hamowania histaminy), mogá byç czynniki przyczyniajáce sié do uzyskanego przyrostu miéšni.

Dianabol nie tylko zatrzymujá sié z Belizean Man winorošli w jego sklad ... wywiázaç sié z jego imié i reputacjé istnieje wiele innych mechanizmów, dziéki którym Dianabol dziala. innych skladników Dianabol równie× funkcjonowaç jako šrodki anaboliczne, zwiékszajác syntezé bialek i retencjé azotu. Te skladniki majá wlašciwošci adaptogenne, jak równie×, co pozwala organizmowi przystosowaç sié do zwiékszenia obciá×eñ i zméczenia walki. To prowadzi do wzrost miéšni szkieletowych i silé znanych równie× wzrasta. Anti-catabolic/adaptogenic wlašciwošci Dianabol wa×ná "normalizacji" wplyw na wszystkie funkcje organizmu. Prowadzi to do poprawy snu, stanu fizycznego i psychicznego i pomaga uniknáç przetrenowania. Dianabol ma ponadto dodatkowe normalizacji dzialania odnoszá sié one do syntezy RNA podczas stresu, który pozwala równie× na cialo, aby uniknáç katabolizmu pañstw. Efekt ten pozwala organizmowi znacznie wykonaç na wy×szym poziomie i odzyskaç po intensywnych treningach. Dianabol dziala równie× w poláczeniu z cialem wlasne mechanizmy insuliny poprzez stymulacjé produkcji insuliny (tworzác tymczasowy stan anaboliczny), zmniejszajác tym samym rozpad bialek (lepsze wykorzystanie bialka), zwiékszenie glikogenu w komórkach miéšniowych i zwiékszenie wolne utlenianie kwasów tluszczowych . Dianabol równie× okazal sié znacznie podniešç wspólczynnik wzrostu, insulina (IGF), wysoko anabolicznego hormonu produkowanego w wátrobie i innych tkankach.

Nutrition Facts
Porcja 1 tabletka
Porcji w opakowaniu 90
Porcji

Proprietary Blend z Explotab i Extend-Rx Technology 575 mg

Skladniki: Belizian Vine czlowiek wyciág (80%) (w BMV80) (Root), Tribulus Terrestris (90% saponin) (owoc), 25R Spirostan-5A-diolu-6-on-3-one, dehydroepiandrosteron Acetate, dehydroepiandrosteron Deconate , fitosteroli (90%) po ekstrakcji (standaryzowany do beta-sitosterolu, campesterolu stigmasterolu, brasykasterolu), Wild Yam Extract Belizian (jak BWY 6015), kwas rybonukleinowy Complex 3 (Rybosomowy RNA, RNA transfer RNA Messenger), 7-Keto- DHEA, 6,7 Dihydroxybergamottin, Naringen, Vanadyl Sulfate ester etylowy Smilagenin, Dicyclopentanone. Pozostale skladniki: celuloza Macrocrystalline, dekstroza, karboksymetyloskrobia sodowa, Explotab, hydroksy Propylmethylcellulose, stearynian magnezu, kwas stearynowy, krzemionka, FD and C Blue No 1, FD and C Red nr 40.

* Te ošwiadczenia nie zostaly ocenione przez Food and Drug Administration. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Sugerowane u×ywane: We× jednego (1) tabletka trzy razy dziennie z posilkami. Jest to wa×ne, jak wytrzymalošç tego produktu mo×e spowodowaç nudnošci, je×eli sá spo×ywane bez jedzenia.

Podobne Produkty
€70.00  €49.90
5 stars
€99.90  €49.90
5 stars
€89.90  €39.90
 
€79.00  €49.90
5 stars
€39.00  €35.90
5 stars
€99.00  €39.90
 
€99.00  €49.90
4 stars
€89.90  €49.90
 
€89.00  €49.90
 
€99.00  €69.90
 
€89.90  €39.90
 
€59.00  €35.90
5 stars