Polska
Vitamarket
Dianabol 575 mg 60 Tabletek

Dianabol 575 mg 60 Tabletek

  • Pozycja Numer :   HT 0076
  • Cena :   €99.00 69.50  
Ilosc :
 
 

Hi-Tech Pharmaceuticals Dianabol 60 tabletek

* Katalizator masy i sily
* Formula Muscle Ochrony
* Get wielkogabarytowych i ogromne
* Pobudzenie apetytu
* Zwiékszenie masy miéšniowej
Zwiéksza * w silé
* Zwiékszona pewnošç siebie
* Czystošç, wysoki wzrost jakošci w silé, i charakterystyczny efekt twardnienia ciala.

Hi-Tech Dianabol - Natural sterydowe šrodek anaboliczny majáce na celu zwiékszenie Muscle Mass NOWA FORMUlA! Rewolucyjne Catalyst dla zwiékszajác beztluszczowá masé miéšniowá i silé. Dziéki poláczeniu precyzji ekstrakty ziolowe, które powodujá ciala do budowania miéšni i straciç tluszczu - 33:1 androgenne stosunek.

glówná rolé Dianabol w sprawie Hi-Tech Muscle and zespól Sila, która obejmuje równiež Metanabol, Estrogenex, Anavar i Somatophen, jest utrzymanie nabytych bialek miéšniowych w miéšniach, tak aby zachowaç stan ogólny anabolismwhen podzial normalnego bialka wystépuje. Dianabol hamuje lub blokuje sygnaly i utrzymuje swoje ciéžko zarobione miéšni nienaruszone.

DIANABOL: Jak to bylo na temat sterydów anabolicznych Dianobol že kulturyšci znaležç tak niezwykly, že byl nazywany królem sterydy? To byl jej zdolnošç do budowania miéšni i sily w stosunkowo krótkim okresie czasu.

Król powrócil i zostal tak trafnie znakami Dianabol ze wzglédu na jego niezwyklá zdolnošç do zwiékszenia sily i masy miéšni poprzez anty-proteolitycznej šrodków, które nauki i rzeczywistych dowodów šwiata sugeruje, može byç bardziej istotne dla ogólnego wzrostu miéšni niž bezpošrednie anaboliczne, aktywnošç syntezy bialek . Nowy król suplementacyjnym nie jest juž narkotyków. To rewelacyjne poláczenie precyzji ekstrakty ziolowe, które stanowiá wszechstronne podejšcie do budowania miéšni i utraté tluszczu poprzez zastosowanie wiékszej liczby procesów metabolicznych niž jego poprzednik. A poniewaž te drogi nie sá hormonalne, za pomocá mechanizmów, które dajá staly wzrost miéšni i sily.

Dianabol jest najnowszym stworzenie od zespolu Badañ i Rozwoju Hi-Tech Pharmaceuticals, Inc, i jest jednym z piéciu produktów Hi-Tech line Sila miéšni i anabolicznych nutraceutyków, która obejmuje równiež Estrogenex, Metanabol, Somatophen i Anavar.

Podczas gdy wszystkie piéç produktów dzialaç w synergii, aby stworzyç wysoce anaboliczne i anty-proteolitycznej šrodowiska wzrostu, Dianabol jest rdzeniem bialka oszczédzajáce kierowcy, co oznacza, že podstawowym zadaniem Dianabol na temat zespolu jest utrzymanie nabytych bialek miéšniowych w miéšniach. Tak wiéc, Dianabol przyczynia sié do utrzymania stanu ogólnego anabolizm w czasach, gdy normalny rozklad bialka zachodzi, np. w okresach fizyczne i psychiczne, szkolenia intensywne, ograniczenie kalorii i po treningu silowego jest rzadkie. Innymi slowy, kiedy Twoje cialo bédzie zazwyczaj podzial bialek miéšniowych, aby zwolniç aminokwasów przekierowania do innych czéšci ciala, hamuje Dianabol lub bloków podzialu sygnalów i zachowuje swoje ciéžko zarobione miéšni nienaruszone.

Z pomocá Pharmatech, Ltd. (Belizean bazie badañ i rozwoju firmy), czynnych w Belizean Man Vine byly izolowane. Skladniki aktywne sá nazywane phenylethanoid glikozydy, które majá niesamowite antykataboliczne, przeciwzapalne i wlašciwošci rekuperacyjne. Dianabol zawiera silnie skoncentrowany ilošç tych phenylethanoid glikozydy, otrzymujác dramatyczne wyniki.

W badaniu przeprowadzonym przez Pharmatech wšród trzech grup méžczyzn zaangažowanych w program treningu silowego, dwie grupy, które užywane Belizean Man Vine wyciág zyskal 7,8 kg i 6,3 lb, odpowiednio, wiécej masy miéšniowej niž w grupie placebo w ciágu ošmiu tygodni okresu . šwiadczeñ w sprawozdaniach, co byla wspólna dla wszystkich badanych, sá zwiékszenia masy miéšniowej, skrócenie czasu odzyskiwania i podwyžszonej wytrzymalošci. Co to jest szczególnie interesujáce jest to, že grupa, która zyskala 6,3 lb wiécej miéšni opierajác sié na dieté, która skladala sié z 50% kalorii i bialka niž w grupie, która zyskala 7,8 lb, pokazujác anty-proteolitycznej dzialania ekstraktu . Jest równiež prawdopodobne, že phenylethanoid glikozydy mieç hamujácy wplyw na odpowiedž zapalná ze szkoleñ, a wiéc zarówno zwiékszenie odzysku i zwiékszenie produkcji tlenku azotu (z hamowania histaminy), mogá byç czynniki przyczyniajáce sié do uzyskanego przyrostu miéšni.

Dianabol nie tylko zatrzymujá sié z Belizean Man winorošli w jego sklad ... wywiázaç sié z jego imié i reputacjé istnieje wiele innych mechanizmów, dziéki którym Dianabol dziala. innych skladników Dianabol równiež funkcjonowaç jako šrodki anaboliczne, zwiékszajác syntezé bialek i retencjé azotu. Te skladniki majá wlašciwošci adaptogenne, jak równiež, co pozwala organizmowi przystosowaç sié do zwiékszenia obciážeñ i zméczenia walki. To prowadzi do wzrost miéšni szkieletowych i silé znanych równiež wzrasta. Anti-catabolic/adaptogenic wlašciwošci Dianabol wažná "normalizacji" wplyw na wszystkie funkcje organizmu. Prowadzi to do poprawy snu, stanu fizycznego i psychicznego i pomaga uniknáç przetrenowania. Dianabol ma ponadto dodatkowe normalizacji dzialania odnoszá sié one do syntezy RNA podczas stresu, który pozwala równiež na cialo, aby uniknáç katabolizmu pañstw. Efekt ten pozwala organizmowi znacznie wykonaç na wyžszym poziomie i odzyskaç po intensywnych treningach. Dianabol dziala równiež w poláczeniu z cialem wlasne mechanizmy insuliny poprzez stymulacjé produkcji insuliny (tworzác tymczasowy stan anaboliczny), zmniejszajác tym samym rozpad bialek (lepsze wykorzystanie bialka), zwiékszenie glikogenu w komórkach miéšniowych i zwiékszenie wolne utlenianie kwasów tluszczowych . Dianabol równiež okazal sié znacznie podniešç wspólczynnik wzrostu, insulina (IGF), wysoko anabolicznego hormonu produkowanego w wátrobie i innych tkankach.

Nutrition Facts
Porcja 1 tabletka
Porcji w opakowaniu 90
Porcji

Proprietary Blend z Explotab i Extend-Rx Technology 575 mg

Skladniki: Belizian Vine czlowiek wyciág (80%) (w BMV80) (Root), Tribulus Terrestris (90% saponin) (owoc), 25R Spirostan-5A-diolu-6-on-3-one, dehydroepiandrosteron Acetate, dehydroepiandrosteron Deconate , fitosteroli (90%) po ekstrakcji (standaryzowany do beta-sitosterolu, campesterolu stigmasterolu, brasykasterolu), Wild Yam Extract Belizian (jak BWY 6015), kwas rybonukleinowy Complex 3 (Rybosomowy RNA, RNA transfer RNA Messenger), 7-Keto- DHEA, 6,7 Dihydroxybergamottin, Naringen, Vanadyl Sulfate ester etylowy Smilagenin, Dicyclopentanone. Pozostale skladniki: celuloza Macrocrystalline, dekstroza, karboksymetyloskrobia sodowa, Explotab, hydroksy Propylmethylcellulose, stearynian magnezu, kwas stearynowy, krzemionka, FD and C Blue No 1, FD and C Red nr 40.

* Te ošwiadczenia nie zostaly ocenione przez Food and Drug Administration. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Sugerowane užywane: Wež jednego (1) tabletka trzy razy dziennie z posilkami. Jest to wažne, jak wytrzymalošç tego produktu može spowodowaç nudnošci, ježeli sá spožywane bez jedzenia.

Podobne Produkty
€99.90  €69.90
 
€99.00  €69.90
 
€89.90  €39.90
 
€89.00  €49.90
 
€70.00  €49.90
5 stars
€59.00  €35.90
5 stars
€99.00  €24.90
 
€99.90  €49.90
5 stars
€89.90  €49.90
 
€39.00  €35.90
5 stars
€99.00  €49.90
4 stars