Polska
Vitamarket
L-Carnitine - L-karnityna 500 mg 120 tabletek

L-Carnitine - L-karnityna 500 mg 120 tabletek

  • Pozycja Numer :   PP 16830
  • Cena :   €89.90 39.90  
Ilosc :
 
 

Korzyšci zdrowotne wynikajáce z L-karnityna

• Zwiéksza energii komórkowej
• Obsluga Fitness
• Transport kwasy tluszczowe
• Promuje metabolizm tluszczu tluszcz zamienia sié w paliwo podczas çwiczeñ
• Obsluga zdrowego serca i pluc
• Pomaga zmniejszyç produkcjé wolnych rodników
• zmniejsza uszkodzenia tkanek po treningu
• Odchudzanie

L-karnityna jest aminokwasem w du×ych ilošciach w tkance miéšniowej. Karnityna odgrywa istotná rolé w metabolizmie tluszczów, transportujác dlugolañcuchowych kwasów tluszczowych do mitochondriów komórkowych, gdzie sá one spalane na energié w procesie zwanym beta-oksydacji. Beta-oksydacji jest szczególnie wa×ne dla naszych miéšni, które w du×ym stopniu zale×y od kwasów tluszczowych na energié.

L-karnityna jest substancjá od×ywczá odpowiedzialne za transport dlugolañcuchowych kwasów tluszczowych do wytwarzania energii centra komórek (znanych jako mitochondrium). Innymi slowy, L-karnityna pomaga organizmowi przeksztalcenia kwasów tluszczowych w energié, która jest u×ywana przede wszystkim do dzialania miéšni w calym ciele. Organizm produkuje L-karnityny w wátrobie i nerkach i zapisuje go w miéšniach szkieletowych, sercu, mózgu i nasienia. W dzieciñstwie i w sytuacjach wysokiego zapotrzebowania na energié, takie jak ciá×a i karmienie piersiá, zapotrzebowanie na L-karnityna mo×e przekroczyç jego produkcji przez organizm. Dlatego L-karnityna jest uwa×ane za "warunkowo niezbédnym" skladników od×ywczych.

Badania sugerujá, ×e ludzie, którzy biorá L-karnityny, wkrótce po ataku serca mogá byç mniej nara×eni na kolejne zawalu serca, umiera na choroby serca, ból w klatce piersiowej došwiadczenie i zaburzeñ rytmu serca lub rozwój zastoinowej niewydolnošci serca.

Zastoinowa niewydolnošç serca (CHF): Oprócz zmniejszenia swoich szans rozwoju niewydolnošci serca po zawale serca, niektóre badania sugerujá, ×e karnityna mo×e pomóc w leczeniu CHF po jej ustawiç cala Badania te wykazaly, ×e karnityna mo×e poprawy zdolnošci wysilkowej u osób z CHF.

W kilku badaniach ludzie, którzy brali L-karnityny, ×e znaczne obni×enie ich sté×enia cholesterolu calkowitego i trójglicerydów, a wzrost ich HDL ("dobrego") cholesterolu.

L-karnityna, w teorii, jest uwa×ane za pomocne dla poprawy sprawnošci fizycznej. Jednak×e, badania na zdrowych sportowców nie zostaly jeszcze sprawdzone tej teorii.

Liczne badania wskazujá, ×e poziom aminokwasów, w tym L-karnityna, zmniejszyla sié u osób z anoreksjá. Niektórzy eksperci uwa×ajá, ×e niski poziom L-karnityny przyczyniç sié do oslabienia miéšni czésto obserwowane u osób z tym zaburzeniem od×ywiania.

Niektórzy badacze przypuszczajá, ×e spo×ycie alkoholu zmniejsza zdolnošç L-karnityny do prawidlowego funkcjonowania organizmu. Mo×e to prowadziç do gromadzenia sié tluszczu w wátrobie. Suplementacja L-karnityny wykazano, aby zapobiec i odwróciç szkody spowodowane alkoholem gromadzeniu sié tluszczu w wátrobie zwierzát.

Biorác pod uwagé, ×e nerki sá glównym miejscem produkcji L-karnityny, uszkodzenie tego narzádu mogá spowodowaç znaczne L-karnityny. Wielu pacjentów poddawanych hemodializie równie× došwiadczenie L-karnityna braków. Z tych powodów, osób z chorobá nerek (z lub bez potrzeby hemodializy) mogá korzystaç z L-karnityny, gdy zalecane przez lekarza.

Mé×czyzna Nieplodnošç: Mala liczba plemników powiázano na niskie sté×enia L-karnityny u mé×czyzn. Liczne badania wskazujá, ×e suplementacja L-karnityna mo×e zwiékszyç liczbé plemników i mobilnošç.

Syndrom chronicznego zméczenia (CFS): Niektórzy naukowcy spekulujá, ×e zespól przewleklego zméczenia mo×e byç spowodowane przez braki w wielu skladników od×ywczych, w tym karnityny. L-karnityna jest w porównaniu do leków na zméczenie w badaniu 30 osób z CFS. Ci, którzy L-karnityna nie wiele lepiej ni× tych, którzy wziéli leki, szczególnie po otrzymaniu dodatku 4 do 8 tygodni.

Niektóre badania sugerujá, ×e L-karnityna mo×e okazaç sié przydatne do zapobiegania lub zmniejszania objawów zwiázanych z nadczynnošç tarczycy. Te objawy to bezsennošç, nerwowošç, podwy×szone tétno i dr×enie. W rzeczywistošci, w jednym badaniu, niewielka grupa ludzi z nadczynnošciá tarczycy wystápila poprawa w tych objawów, a tak×e normalizacjé temperatury ciala, biorác L-karnityna.

Porcja 1 tabletka

L-karnityna 500 mg
(Jako L-karnityna L-winianu)

Inne skladniki: celuloza rošlinne, Food Glaze, warzywa kwas stearynowy, krzemionka, Color dwutlenek tytanu, stearynian magnezu rošlinny.

Nie zawiera glutenu, nr dro×d×y, bez pszenicy, mleka lub mleko pochodne, nr Laktoza, nr sojowe, nr Egg, nr Corn, nr grejpfrutowy, nr Fish, nr Slodziki bez cukru, skrobi, bez konserwantów, bez sztucznych kolorów, nr sztuczne aromaty, nr sodu.

Dla doroslych, przyjmowaç jedná (1) tabletké dwa razy dziennie, najlepiej podczas posilku.

Podobne Produkty
€58.00  €39.90
 
€79.50  €39.90