Polska
Vitamarket
Testosterone Seksualnej Energii Spray 30 ml

Testosterone Seksualnej Energii Spray 30 ml

  • Pozycja Numer :   LID 21596
  • Cena :   €59.00 39.90  
Ilosc :
0

Testosteron Seksualnej Energii Spray 30 ml

Testosteron Mé×czyzna energii seksualnej ustnej spray 30 ml Liddell Laboratories

Szczególy produktu


Vital méskiej energii seksualnej rewitalizacji. Rejuvenate méskiego ciala! Zwiéksz swoje pragnienie. Poprawa jego dyspozycji. I, aby pomóc mu zdobyç silé. VITAL Mé×czyzna witalnošç seksualná Energy ponownie. Ten na wskroš nowoczesny dwa spraye, trzy razy dziennie podjézykowo wieków skrapla terapii holistycznej nauki w celu lagodzenia niski mé×czyzna seksualnej energii w sposób bezpieczny i naturalny sposób! Better Sex w sprayu? Tak - je×eli jest wiécej chéci, wiécej sily i lepszy nastrój jest to, co chcial. Tymczasowo zmniejsza te objawy niskiego méskiej energii seksualnej: obni×enie popédu plciowego, zmniejszenie energii i radošci, poczucie zméczenia.

Dzialanie testosteronu jest oparta glównie na budowé lub manifestacjá pierwotnej organów plci méskiej w wieku dojrzewania. Ponadto wplyw majá drugorzédne cechy plciowe, takie jak wlos i masy miéšniowej. Kontroluje równie× produkcjé nasienia. Testosteron bierze udzial we krwi i pomaga w budowaniu tkanki edukacji koniec. Nie mniej ma ona skutki w mózgu, wiéc pewne nastroje i wplywaç na zachowania pod jego kontrolá. Obejmujá one w szczególnošci pobudzenia seksualnego (libido). Testosteron jest w konkurencji ze wzglédu na jego silé miéšni i zwiékszenie ich wplywu

Niedobór testosteronu u mé×czyzn w wieku


Testosteron odgrywa rolé glównego méskiego hormonu plciowego dla wielu procesy fizycznego i psychicznego u mé×czyzn odgrywajá wa×ná rolé.
Testosteron to podstawowy méski hormon plciowy, i bédzie ×yl dlugo w organizmie powstaje. Sá to normalne poziomy w dziesiéciu do czterdziestu krwi na litr nanomolowych. šrednie sté×enie testosteronu podlega dni wahañ, do 30 procent wy×sze wartošci w godzinach porannych.

Wraz z wiekiem poziom testosteronu, a zwlaszcza swobodnego, niezwiázanego testosteronu we krwi, jednak. Ten zmian hormonalnych jest zgodne z menopauzá (klimakterium) kobiety, zwane andropauzy i mo×e zmniejszyç wartošci nanomolowych do poni×ej dziesiéciu tzw niedoboru testosteronu

Wraz z wiekiem odsetek testosteronu z powodu choroby i procesów biologicznych we krwi w sposób ciágly. To prawdopodobnie zmniejszenie poziomu testosteronu prowadzi do szeregu skarg, które sá równie× pod nazwá "klimakterium méskiego" razem. Sá to zmiany w miéšni i sily, niedokrwistošç, zmiany w zachowaniach seksualnych i zmniejszenie géstošci košci (osteoporoza).

W przeciwieñstwie do kobiety, to zasiég i wplyw andropauzy i niedobór testosteronu jest du×o mniej wyra×ny, a nie jak dotád omówione szczególowo. Calkowita czéstošç wystépowania niedoboru testosteronu u mé×czyzn nie jest dostatecznie wyjašnione. Dla 70 procent z ponad 70-letniego mé×czyzn mo×na podzieliç na niedobór testosteronu wykazaç. Biologicznie rzecz biorác, zmiany poziomu hormonów ka×dego czlowieka w podeszlym wieku. Zmiany zawsze sá zazwyczaj ze zmniejszeniem strony produkcji testosteronu.

Jak silna jest to wyra×ne i jak niedobór testosteronu przez skarg zauwa×alne, ale nie jest jeszcze jasne. Mo×na przypuszczaç, ×e okolo 30 procent z ponad 60-letni mé×czyzna objawów niedoboru testosteronu pokazu

Rozpoznanie niedoboru testosteronu mo×e spowodowaç dolegliwošci, w zwiázku z prostego badania krwi mogá byç skladane. Wa×ne jest, ×e ró×ne objawy, których dotykajá zostaná zbadane szczególowo, aby odró×niç je od innych ewentualnych nieporozumieñ chorób spust. Ogólnie, niedobór testosteronu normalnego wygládu wieku, a zatem nie wymaga leczenia. Jednak mo×liwe jest, aby zrównowa×yç deficyt hormonu testosteronu do podjécia

Testosteron nale×y do grupy androgenów i jest w jádrach. To jest we krwi w ró×nych formach. Du×a czéšç androgenów jest tzw bialek transportowych. Pozwala to uzyskaç optymalná transportu jáder do jego dzialania. Bialka transportowe sá uznawane SHBP (wiá×áca hormony plciowe bialek) tzw. Hormonbindende niektórych bialek (bialka) testosteronu chroni przed szybkiej redukcji i regulacji jego aktywnošci biologicznej. Mo×e byç aktywny tylko testosteronu w formie niezwiázanej.

Skladniki

VITAL Mé×czyzna Sexual Energy jest kombinacjá starannie šrodków w celu zlagodzenia objawów i do natychmiastowej pracy na glébszym poziomie, przyczyniajác sié do zwiékszenia seksualnej energii, chéci i sily witalne.
# Arnica montana (Leopard's Bane) - dziala jak tonik miéšni i zwiéksza popéd seksualny.
Caladium # seguinum (American Arum) - Dla slabych erekcji podczas zamieszania, impotencja, i trudnošci w osiáganiu orgazmu.
# Marianus Carduus (St Mary's Thistle) - Na uczucie depresji, zapomnienia i apatii.
# Damiana (Turnera Aphrodisiaca) - Strach i impotencja.
# Galium Galium (Goose Grass) - dla zdrowej funkcji pécherza moczowego i dobry opiekun z nieprawidlowego wzrostu komórek.
# Hepar (wátroba ekstrakt) - Wspomaga prawidlowe funkcjonowanie wátroby, i synteza IGF-I, wa×ne anti-aging kofaktor.
# Koreañski ×eñ-szenia (Aralia Quinquefolia) - Zapewnia radosne poczucie sily i pobudza narzády plciowe.
Lactuca virosa # (pikantna salatka) - dla transportu i impotencja.
# Nuphar cialka ×óltego (European Lily Pond) - Dla zwiékszenia po×ádania seksualnego i poprawie erekcji. Zgodnie z ogólná afrodyzjak.
# Orchitinum (jádra ekstrakt) - impotencja Przysmaki i promuje wzrosla witalnošç seksualná.
# Phosphoricum acidum (kwas fosforowy) - za brak po×ádania seksualnego i leczy ból jáder.
# Pituitarum (ekstraktu przysadki) - Dla równowagi hormonalnej, nieplodnošci i slabošci seksualnej.
# Tremuloides Populus (Aspen Topola) - Na dolegliwošci pécherza moczowego, cewki moczowej i gruczolu krokowego.
# Supra substancji nerek (nadnerczy Extract) - sterylnošci seksualnej oslabienie i popiera wydzielania DHEA.
# Testosteron - na zwiékszenie sily miéšni i apetyt seksualny.
# Thymus ekstrakt - Dla po×ádania seksualnego.
# Thyroidinum (wyciág tarczycy) - Obsluga seksualny apetyt, wspomaga przyrost sily i traktuje uczucia niepokoju.
# Thuja occidentalis (Drzewo ×ycia) - letarg seksualne i traktuje dyskomfort w méskich narzádów plciowych.

Sugerowane Zastosowanie: tylko dla doroslych. Spray pod jézyk dwa razy trzy razy dziennie.

Podobne Produkty
€59.00  €35.90
5 stars
€99.90  €69.90
 
€89.00  €49.90
 
€99.00  €49.90
4 stars
€79.90  €49.90
5 stars
€99.90  €49.90
5 stars